Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Πώλησης

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι Πώλησης») έχουν εφαρμογή σε όλες τις αγορές προϊόντων, στις οποίες προβαίνει ο πελάτης («Πελάτης») με παραγγελία μέσω διαδικτύου από το ηλεκτρονικό κατάστημα («Ηλεκτρονικό Κατάστημα») της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ & ΣΙΑ ΟΕ» (Α.Φ.Μ. 999113399), η οποία εδρεύει στη ΡΟΔΟ, ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΛΑΡΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ («Εταιρία»).

 

Οι Όροι Πώλησης έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρίας με τον Πελάτη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Πριν μπει Πελάτης στην παρούσα ιστοσελίδα καλείται να διαβάσει με προσοχή τους Όρους Πώλησης. Εάν ο Πελάτης δε συμφωνεί με τους Όρους Πώλησης, παρακαλείται να διακόψει άμεσα τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρία μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από την πλευρά του Πελάτη των Όρων Πώλησης.

 

Δικαίωμα Αγοράς

 

Δικαίωμα αγοράς προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Εάν ο Πελάτης είναι κάτω του ορίου ενηλικίωσης ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία, οφείλει να δώσει την εντολή μέσω του γονέα ή κηδεμόνα του και κατά συνέπεια να δώσει τη συγκατάθεσή του στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε εντολή αγοράς δίνεται κατά παράβαση του παρόντος όρου είναι άκυρη.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και εν γένει όλων των αρχείων του Καταστήματος είναι πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανικά σχέδια, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, σημεία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η  Εταιρία αναγνωρίζει της σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, καθώς και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη και τις συναλλαγές του, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ωστόσο, παρότι η Εταιρία έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο, η διασφάλιση των δεδομένων του Πελάτη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα και σε περίπτωση απώλειας δεδομένων η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.

 

Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εκείνον, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρία τα εν λόγω στοιχεία χωρίς τη δική του ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του Πελάτη ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο. 

 

Η Εταιρία επιτρέπει στον Πελάτη να έχει πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνει σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχει υποβάλλει σε αυτό.

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

Η Εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεωμένες. Ωστόσο, οι πληροφορίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα χρώματα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να διαφέρουν και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Ειδικότερα, η Εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα, ούτε εγγυάται ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα είναι χωρίς διακοπές ή ότι η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από λάθη και ιούς.

 

Προϊόντα και τιμές

 

Στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα πωλούνται τα προϊόντα της Εταιρίας. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και οι λοιπές συνοδευτικές πληροφορίες αυτών (π.χ. ύπαρξη εγγύησης κλπ.) είναι διαθέσιμα και μπορεί να τα βρει ο Πελάτης ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. (16%). Οι τιμές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρίας. Τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και τελωνειακοί ή λοιποί φόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν.

Η Εταιρία, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή περιγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποιων τυπογραφικών λαθών σε τιμές και περιγραφές προϊόντων.

 

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση.

 

Παραγγελία προϊόντων/ Ακύρωση

 

Η παραγγελία προϊόντος αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς του σχετικού προϊόντος από τον Πελάτη στη συνολική τιμή που εμφανίζεται κατά την παραγγελία και η οποία περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα αποστολής και άλλες αναλυτικά αναφερόμενες χρεώσεις. Η παραγγελία του Πελάτη ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρία, η οποία συντελείται με την αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης προς τον Πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της σχετικής παραγγελίας. 

 

Ο Πελάτης δύναται να ακυρώσει μια παραγγελία που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για την ακύρωση μιας παραγγελίας ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@deluca-jewellery.gr Ο Πελάτης έχει αυτή τη δυνατότητα μέχρι τη στιγμή που θα ενημερωθεί για την αποστολή της παραγγελίας του. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

 

Πληρωμή

 

Ο Πελάτης μπορεί να προβεί στην πληρωμή των αγορών του με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 

Α. Με χρήση πιστωτικής κάρτας

 

Η πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με χρήση πιστωτικής κάρτας Visa και MasterCard οποιασδήποτε τράπεζας.

 

Τη διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής αναλαμβάνει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής του Πελάτη. Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας ……………………………….. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Όλα τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον Πελάτη στην υπηρεσία ……………………… της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην Visa ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με χρήση πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

 

Β. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

Ο Πελάτης δύναται να καταθέσει το αντίτιμο των αγορών του στον κατωτέρω τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας αποκλειστικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Στην αιτιολογία κατάθεσης ο Πελάτης πρέπει να αναγράψει το πλήρες ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της παραγγελίας του, ο οποίος του έχει αποσταλεί μέσω e-mail κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Προς αποφυγήν καθυστερήσεων ο Πελάτης πρέπει να στείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα στο e-mail: info@deluca-jewellery.gr ή στο Φαξ: (22440) 47230 ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρία στο  Τηλ: (22440) 47230

 

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορεί ο Πελάτης να καταθέσει τα χρήματα είναι:

Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Λογαριασμού: 5701023837150

IBAN: GR3301727010005701023837150

Αποστολή προϊόντων

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα ετοιμάζονται και συσκευάζονται επιμελώς, ώστε να είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την αποστολή των προϊόντων με δική του ευθύνη και δαπάνες μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) σε διεύθυνση που θα υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του.

 

Το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής και το βάρος των προϊόντων. Για αποστολές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελωνισμός των προϊόντων ανέρχεται σε επιπλέον κόστος και βαρύνει τον Πελάτη/παραλήπτη. Η χρέωση υπολογίζεται διαφορετικά για κάθε χώρα, ανάλογα με τους φόρους που εφαρμόζονται στο τελωνείο εκάστης εξ αυτών.

 

Η εκτίμηση για το χρόνο αποστολής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, δηλώνεται από την Εταιρία με την έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πελάτη που αποστέλλεται με e-mail. Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποστολής, η Εταιρία θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό, μέσω e-mail ή τηλεφώνου, προκειμένου να δηλώσει εάν επιθυμεί, υπό τις εν λόγω συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

 

Υπαναχώρηση

 

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως και αναιτιολόγητα από τη σύμβαση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους και να επιστρέψει τα αγορασθέντα προϊόντα στην Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης βαρύνεται τόσο με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, όσο και της αρχικής αποστολής τους στον Πελάτη.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με αποστολή σχετικής επιστολής στην Εταιρία στο e-mail info@deluca-jewellery.gr

 

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση που τα επιστρεφόμενα προϊόντα συνοδεύονται από την πρωτότυπη απόδειξη και την εγγύηση, καθώς και όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που παραλείφθηκαν, χωρίς φθορές και σίγουρα αχρησιμοποίητα και η συσκευασία να είναι στην ίδια κατάσταση που παραλείφθηκε. Σε περίπτωση που υπάρχει προστατευτική συσκευασία (σφραγισμένη πλαστική μεμβράνη), αυτή δεν πρέπει να έχει ανοίξει ή σχιστεί. Για το λόγο αυτό συστήνεται ο Πελάτης να ελέγχει προσωπικά κατά τη παράδοση της παραγγελίας του την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας, προκειμένου να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως ελαττωματικά προϊόντα ή ελαττωματική (προστατευτική) συσκευασία. 

 

Μετά από παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων και συσκευασίας αυτών από την Εταιρία και αφού διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη, μετά την αφαίρεση των εξόδων μεταφοράς, το τίμημα που έχει καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία.

 

Ευθύνη των μερών

 

Ο Πελάτης, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και την περιήγηση στο Κατάστημα, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση, να κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ, καθώς και ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επίσης, δηλώνει ότι είναι υπεύθυνος για τη χρήση του λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τρίτα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με τον Πελάτη) και ως εκ τούτου αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβλέπει κάθε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του Πελάτη. 

 

Η Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και εργαζομένων της, ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων Προϊόντων.

 

Τροποποίηση των Όρων Πώλησης

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Πώλησης με ανανέωση της παρούσας ιστοσελίδας, οι δε τροποποιημένοι όροι θα έχουν ισχύ για όλους τους χρήστες από τη στιγμή της εμφάνισής τους στην ιστοσελίδα.

 

Δικαιοδοσία

 

Οι συναλλαγές του Πελάτη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, όπως ισχύουν κάθε φορά. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τις συναλλαγές του Πελάτη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδος.